Hello, dear guest!
login to your profile or register if you don't have registration, to gain full access to site functions.


Advertisment

Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Forum Rules | Правила на Форума

Fresh

#1
Exclamation 

1. The use of censored avatars, signatures and images in the themes is prohibited!
2. The use of too many emoticons and quotes in a post is not tolerated.
3. When you post a topic, it must be in the correct section.
4. Instigating any disputes, insulting people from the team or users is strongly prohibited!
4.1. Demonstrating racism for the purpose of insult is forbidden!
4.2. Creating a registration with an insulting player name, gender, type is prohibited!
4.3. Creating a signature or avatar for the purpose of insulting for any reason is prohibited!
5. Excessive spam in the topics is also not tolerated.
6. It is forbidden to post two posts one after the other. Use the Edit button!
7. The registration of multiple accounts from one IP address is forbidden!
8. Pseudo-moderation is prohibited.
9. Advertising in the forum is prohibited!
10. It is forbidden to write in capital letters (it is considered as yelling to other forum members).
11. Discussion of malware against servers, forums, sites and the like is prohibited.
12. Copying material from the site is allowed only if you provide a source!

If you do not follow one of these rules, you will be warned! With 3 warnings you will be banned from the forum!1. Използването на цензурирани аватари, подписи и изображения в темите е забранено!
2. Използването на прекалено много емотиконки и цитати в даден пост, също не се толерира.
3. Когато пускате тема, тя трябва да е в правилния раздел.
4. Подклаждането на всякакви спорове, обиждане на хора от екипа или потребителите е ЗАБРАНЕНО!
4.1. Демонстрирането на расизъм с цел обида е забранено!
4.2. Създаване на регистрация с име обиждащо играч, пол, вид е забранено!
4.3. Създаден подпис или аватар с цел обида по каквато и да е причина е забранено!
5. Излишния спам в темите също не се толерира.
6. Забранено е пускането на два поста един след друг. Използвайте бутона Промени!
7. Регистрацията на множество акаунти от един и същ IP адрес е забранена!
8. Забранено е псевдо модераторството.
9. Забранена е рекламата във форума!
10. Забранява се писането с главни букви (счита се за висок тон спрямо другите съфорумници).
11. Забранява се обсъждането на злонамерен софтуер спрямо сървърите, форума, сайта и тем подобни.
12. Копирането на материал от сайта е позволено само, ако предоставяте източник!

При неспазване на едно от тези правила, ще ви бъде поставено предупреждение! При 3 предупреждения ще бъдете баннати от форума!
[Image: type-460x42_cborder-000000_ctop-000000_c...0088FF.png]


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)

Advertisment